Бач - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Бач је погранична, њену западну границу чини река Дунав, у дужини од 43км. Налази се између општина Бачка Паланка и Оџаци, а са друге стране Дунава налази Вуковар, Република Хрватска. Кроз Бач протиче канал који се налази у склопу хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Терен општине Бач је равничарски, испресецан мањим водотоцима. Географска ширина места износи 45° 23′ 12“, а географска дужина 19° 14′ 2“. Бач је удаљен 62 км од Новог Сада, 140км од Београда и 120км од Суботице.

У рељефу општине Бач заступљене су три морфолошке целине: лесна тераса (простире се источно од Бача, надморска висина се креће 84-87м), алувијална тераса Дунава (простире се западно од Бача, састављена је од песка и од преталоженог леса), инундациона раван Дунава (са надморском висином од 78-80м и ширином и до 10км, насута песком и муљем).

Општина Бач се налази у умереноконтиненталном климатском појасу. Количина падавина је мала. Просечно годишње 610мм воденог талога. Инсолација износи 2130 часова годишње, што је највећа вредност у читавој Бачкој. Средња годишња температура износи 11,0 °C ( највиша средња максимална 28,1°C, а најнижа средња минимална -5,3°C). Ветрови дувају из свих праваца, најчешћи је северозападни, јављају се и циклонална кретања ваздуха.

Најзначајнији привредни потенцијали су 43 километра тока реке Дунав, 24.000 хектара шума, 24.000 хектара пољопривредног земљишта, природно језеро Провала у Вајској, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав и развој ловног и риболовног (Јегричка, Мостонга, река Криваја и језеро Провала) и културног туризма (тврђава Бач и манастир Бођани).

На територији општине у путној инфраструктури најзаступљенији су локални путеви са 74км, затим регионални са 23км и на крају магистрални путеви са 7км.