Бачки Петровац - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ТРЖИШНИ ПОТЕНЦИЈАЛ УЖЕГ И ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

 • Уговор о слободној трговини (8 земаља);
 • Уговор о избегавању двоструког опорезивања (30 земаља);
 • Уговор о узајамном подстицању и заштити инвестиција (34 земље);
 • Трговинске олакшице са ЕУ;
 • Споразум о трговини текстилним производима.

УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Од развоја туризма се очекује да ће поред своје основне делатности утицати и на интензиван привредни и укупни развој општине Бачки Петровац.

У Гложану се планира изградња Етно-парка “Дунавски сан“, на простору између транзитног пута Нови Сад – Бачка Паланка и реке Дунав, оквирне површине од око 1.430,0 hа, укључујући и насеље Гложан. Овај простор би требао да повећа туристичку понуду општине Бачки Петровац, те га учинио атрактивнијим за домаће и стране посетиоце. Са друге стране, народно стваралаштво овог простора би на најбољи начин било презентовано великом броју туриста.

Ако се посматра садашњи и потенцијални туристички производ Бачког Петровца онда се могу издвојити доминантни и потенцијални туристички токови. Пре свега тренутно најзначајнији су:

Културно-манифестациони. Везује се за изузетно значајну културно историјску баштину Бачког Петровца. Сваке године у Бачком Петровцу одржава се традиционална манифестација Словака – Словачке народне свечаности, која представља својеврсну повезаност словачке националне мањине у Војводини, са Словачком. На тај начин се општина Бачки Петровац укључује у туристичку понуду Војводине у целини.

Ловни туризам. Представља изузетну вредност простора, која се огледа у разноврсности ниске ловне дивљачи (нарочито: зец, фазан, ласица, сова, орао) чини га туристички врло вредним.

Риболовни туризам. Општина Бачки Петровац има спортско-туристички карактер. Овај вид- туристичке понуде постаје све актуелнији као основна понуда за све већи број специјализованих туристичких агенција, али може бити и додатни садржај боравка.

Циклотуризам. У Европи је овај облик туризма врло популаран, а насип уз Дунав, у општини Бачки Петровац, је идеална дестинација за организоване бициклистичке трке.

У оквиру туристичке делатности циљ је да се у односу на потенцијале са једне стране и циљна тржишта са друге планира изградња и повезивање туристичке и друге потребне инфраструктуре која би омогућила и дужи и садржајнији боравак туриста.

Све ове активности треба да допринесу да се туристички производ Бачког Петровца прилагоди туристичкој тражњи, тако да се са једне стране повећа обим туристицког промета, а са друге омогући задржавање туриста више од једног дана.

ЕФИКАСНА ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА :

У циљу брзог и лаког добијања потребних докумената у мају 2006. године отворен је Услужни центар са 7 шалтера где службеници локалне управе пружају услуге грађанима.
Поред Услужног центра налазе се канцеларије:

 • Дирекције за грађевинско земљиште,
 • службе урбанизма,
 • грађевинске, комуналне инспекције и инспекције заштите животне средине,
 • Републичког геодетског завода,
 • Управе за трезор и
 • Општинског суда.