Беочин - Инфраструктура

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Општина Беочин је по рељефну, микроклиматским и педолошким условима потпуно атипична у односу на Војводину. Према структури пољопривредног земљишта, општина је много ближе одговарајућој структури на нивоу Републике, него Округа и Војводине. Посебно је карактеристично значајно веће учешће воћњака и винограда, што овом подручју даје све карактеристике воћарско-виноградарског рејона, и поред релативно малих површина у односу на укупно обрадиво земљиште. У саобраћајном погледу Беочин је заступљен са друмским, железничким и речним саобраћајем.

Оцена је да беочинска општина има изузетно повољан положај и да је добро саобраћајно повезана. Кроз општину Беочин пролази државни пут другог реда број 107 који води од Новог Сада преко Беочина до државне границе са Републиком Хрватском код Илока.

 

Територија општине Беочин има:

  • погодне природне услове за развој пољопривреде и рибарства.
  • има повољан географски положај, умерено континенталну климу и погодно земљиште за разноврсну пољопривредну производњу (сточарство, ратарство, повртарство, воћарство и виноградарство). Ова средина испуњава већину захтева за заснивање органске производње у пољопривреди, па би то могао бити правац улагања. Интензивирање ливадарске производње, уз улагање напора за повећањем производње и приноса крмног биља на значајним површинама потврђује да развојни потенцијал укупне пољопривреде општине треба тражити знатним делом у сточарству.
  • веома развијено виноградарство, по чему је овај крај надалеко познат,
  • неколико ловишта
  • могућности за развој риболова и
  • могућности за развој туризма, уз коришћење природних лепота реке Дунав и националног парка Фрушка Гора.
  • могућности за развој предузетничке иницијативе су у Општини значајне, засноване пре свега на локалним природним потенцијалима, тржишним тенденцијама и усклађене са развојем пољопривреде, индустрије, туризма и осталих реалних потреба становништва . Очекује се већи интерес за отварањем мањих погона за ремонтним услугама и за прераду дрвета.

Саобраћајна инфраструктура 2007. / km

град/
општина
Укупно Магистрални Регионални Локални
Јужнобачки
округ
1214 317 521 376
Беочин 90 - 57 33