Беочин - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

У овом моменту општина Беочин будућим инвеститорима може да понуди простор у индустријском парку на површини од 20 hа земљишта, са комплетном инфраструктуром, луком и теретном железницом у склопу компаније Lafarge, ниже цене комуналних услуга и ниже цене инфраструктурног опремања. Општина Беочин располаже са слободним парцелама у индустријској зони погодним за индустрију и трговину.

Општинска управа Беочин је у сарадњи са Институтом за економику пољопривреде из Београда израдила важан документ за развој општине и будуће инвеститоре- Стратегију развоја општине Беочин. Овај документ такође стоји на располагању свим потенцијалним инвеститорима.

 

Вредност земљишта у Индустријској зони и остали трошкови приликом изградње објекта.

  1. Вредност осталог градевинског земљишта за изградњу привредно-производних објеката у Индустријској зони (Терцијалне делатности I и II) и будућој Индустријској зони, а које се према општинској Одлуци о грађевинском земљишту налази у VI зони, је 296,00 дин/m2. Цена је почетна, а земљиште се даје у закуп на 99 година. Према допуни Одлуке о грађевинском земљишту, обрачуната цена за закуп осталог грађевинског земљишта умањује се за 70% за изградњу привредних објеката намењених за производне капацитете, који су према важећим урбанистичким плановима предвидени на осталом неуреденом грађевинском земљишту. Неуредено грађевинско земљиште се сматра оно које нема приступну саобраћајницу, водовод, канализацију, услове за прикљуцак на електрицну мрежу и где је потребна нивелација терена (велика насипања), а које ће урадити будући инвеститор.
  2. Приликом пријаве радова за изградњу привредно-производног објекта плаћа се накнада за уређивање грађевинског земљишта која за VI зону грађевинског земљишта износи 1.233,00 дин/m2 нето корисне површине објекта.
  3. Уколико потенцијални инвеститор у новоизграђеном објекту запосли 20 лица накнада за уређивање грађевинског земљишта се умањује за 50% ако запосли 20 до 50 лица накнада се умањује за 75%, а ако запосли преко 50 лица, накнада се умањује за 90%.
  4. По извршеном закупу грађевинског земљишта на 99 година и привођењем истог намени, плаћа се годишња накнада за коришћење изграђеног грађевинског земљишта која за 2009. годину за VI зону износи 11,50 дин/м2.