Инспекције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА - СЛУЖБЕ ИНСПЕКЦИЈА

 1. Туристичка инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација

  Број запослених: 6 државних службеника за Јужнобачки управни округ (5 у Новом Саду и 1 у Бачкој Паланци)

  Надлежност:

  Туристичка инспекција врши контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, угоститељским објектима за смештај (категорисаним, некатегорисаним, у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству), кетеринг објектима, привредним субјектима који врше услуге изнајмљивања возила, туристичким агенцијама, лицима која врше услуге туристичких професија (туристички водич, туристички пратиоци, туристички аниматори и локални туристички водичи), контролу ловнотуристичке делатности и наутичке делатности.

  Стварна надлежност туристичких инспектора је одређена Законом о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 72/2012), одредбом члана 4., у коме је предвиђено да ће Министарство финансија и привреде поред осталог вршити “... инспекцијски надзор у области туризма.“

  У контролама туристички инспектор проверава следеће: легалност рада, придржавање прописаних минималних услова у погледу опреме и уређаја за обављање одређене делатности (угоститељске, делатности туристичких агенција, наутичке делатности и сл.), истицање пуног назива имена, седишта и врсте угоститељског објекта, истицање радног времена, придржавање прописаних елемената за категоризацију, одржавање нивоа услуга, истицање и придржавање истакнутих цена услуга, утврђивање норматива хране и пића, издавање прописаних рачуна и наплата и уплата боравишне таксе, кадровска оспособљеност, а сходно материјалним одредбама Закона о туризму („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-други закон и 93/21), Закона о оглашавању („Сл. Гласник РС“, бр.73/2010), Закона о јавним скијалиштима ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006), Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010), Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010), Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011) и другим законима и прописима донетим за њихово извршавање.

   

  Врсте послова:

  ~ Вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује област туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора

  ~ Утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности

  ~ Заштита потрошача и заштита интелектуалне својине у области туризма и угоститељства

  ~ Израда извештаја и информација о раду Одељења у области у којима се обавља надзор

  ~ Сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача.

  ~ Праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам.

   

  Одељење туристичке инспекције има седиште у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6.
  Број телефона: 021/427-405, 451-255.
  mail: turistickainsp.novisad@mtt.gov.rs
  web: www.mtt.gov.rs

 2. Управна инспекција Министарства државне управе и локалне самоуправе

  Број запослених: 4 са седиштем у Новом Саду

  Надлежност:

  Управна инспекција је облик надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја (чл.3. Закона о управној инспекцији "Службени гласник РС",број:87/2011) .

  У обављању инспекцијског надзора над применом закона и других прописа о државним службеницима, управна инспекција у органима државне управе назире нарочито: усклађеност правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са законом и другим прописима, усклађеност попуњавања радних места са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и кадровским планом, законитост спровођења интерног и јавног конкурса, законитост распоређивања, премештаја, преузимања и напредовања државних службеника.

  Управна инспекција обавља надзор и у службама Народне скупштине, органа чије чланове бира Народна скупштина, председника Републике и Владе и служби за заједничке послове републичких органа, службама Уставног суда, судова, јавних тужилаштава и јавних правобранилаштва, као и у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других имаоца јавних овлашћења. Садржина надзора, границе и овлашћења у вршењу истих утврђени су Законом о управној инспекцији и посебним законима.

  Поред обављања инспекцијског надзора, управни инспектор поступа по представкама грађана и правних лица на рад надзираних органа, уколико се представке тичу надлежности управне инспекције.

   

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10.
  Број телефона: 021/66-11-018.

  Шеф Одсека је Нада Хенгл, nada.hengl@gmail.com, моб.тел. 064/81-35-017.

 3. Школска управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја (образована за подручје Јужнобачког и Сремског округа)

  Број запослених: 10

  Надлежност:

  ~ Координација стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара установа

  ~ Осигурање квалитета образовања и васпитања

  ~ План развоја образовања за подручје за које је образована школска управа

  ~ Јединствен информациони сиситем просвете

  ~ Зараде, отпремнине, боловања и друге накнаде запослених у установама основног и средњег образовања и

  ~ Други послови у складу са законом и другим прописима

   

  Врсте послова које обавља Школска управа Нови Сад су:

  ~ Стручно-педагошки надзор у установама предшколског, основног и средњег образовања

  ~ Саветовања и подршка у унапређењу квалитета образовања и васпитања, рада наставника стручних сарадника, директора и рада установе и остваривања стандарда постигнућа

  ~ Послови прикупљања, ажурирања, обраде и чувања података од значаја за јединствени информациони систем просвете

  ~ Обухват и консолидација финансијских извештаја установе

  ~ Утврђивања права на финансирање установе за школску годину

  ~ Контрола наменског коришћења финансијских средстава школе.

   

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6.
  Број телефона: 021/529-223, 529-277.
  mail: mpns.nacelnik@eunet.rs

 4. Ветеринарска инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине

  Број запослених: 25

  Надлежност:

  Контрола спровођења здравствене заштите и добробити животиња и здравствене безбедности хране животињског порекла и хране за животиње.

  Ветеринарска инспекција обавља послове из инспекцијског и сталног надзора.

   

  Дежурни инспектори: Владимир Лековић, 064/86-80-143, и Жарко Стојков, 064/86-80-142.

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6,
  број телефона: 021/427-823, 021/472-5112.
  mail: ns.vet.@eunet.rs или veterinarskainspekcijans@gmail.com

 5. Пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине

  Број запослених: 9

  ~ 3 инспектора у одељењу за пољопривредно земљиште и органску производњу

  ~ 1 инспектор у одељењу за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу

  ~ 2 инспектора у одељењу за безбедност хране и биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа и органску производњу

  ~ 3 инспектора одељења за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство

  Надлежност:

  Област надзора прописана је чланом 11. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 72/2012) и односи се на: коришћење пољопривредног земљишта, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа, контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, етанола, дувана и производа од дувана, стручне пољопривредне службе...а на основу прописа које регулишу те области.

   

  Седиште у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10.
  Број телефона: 021/421-823;
  021/544-737;
  mail: aleksandar.curcin890@gmail.com

 6. Фитосанитарна инспекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине

  Број запослених: 2

  Надлежност:

  Контрола здравственог стања земљишта и биља на присуство штетних организама, мониторинг као службени процес верификације фитосанитарног стања у земљи, системски надзор биљака на присуство штетних организама који се сматрају посебно опасним за биље, здравствену контролу увезеног биља за које је прописн пост карантински надзор, регистрацију произвођача, дорађивача, прометника и увозника биља, службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља, наређивање фитосанитарних мера (уништавање биља, дезинфекција, дезинсекција итд), контролу ГМО организама у производњи и промету, инспекцијски надзор јавних служби, контролу производње, промета и примене средстава за заштиту и исхрану биља, као и њихово узорковање, контролу производње, дораде, промета и коришћење семена пољопривредног биља и узорковање ради провере декларисаног квалитета, контролу производње, промета садног материјала, препакивање и преатестирање семена пољопривредног биља, нотификација пресретања штетних организама при унутрашњем промету, као и послове по налогу предпостављеног, а на основу прописа.

   

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, II спрат.
  Број телефона: 021/421-826, 021/4726-288;
  mail: nina.nikolic@minpolj.gov.rs.

 7. Тржишна инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација

  Број запослених: 30

  Надлежност:

  На основу члана 19. Закона о министарствима – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Сектор тржишне инспекције обавља послове државне управе који се односе на: унутрашњу трговину, промет робе и услуга, контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и контролу услуга употреба робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке о пореклу производа, снабдевеност тржишта и цене, спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције, заштиту потрошача, инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене законом.

   

  Седиште у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10.
  Број телефона: 021/421-824.
  mail: senka.knezevic@mtt.gov.rs

 8. Инспекција за заштиту вода од загађивања и рибарство Министарства пољопривреде и заштите животне средине

  Број запослених: 1 - инспектор заштите жив. средине у области рибарства

  Надлежност:

  Инспекцијски надзор у области заштите рибљег фонда.

   

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6 (писарница: Бул. Михајла Пупина 10)

  mail: inspekcija@eko.minpolj.gov.rs

 9. Инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

  Број запослених: 14 (систематизовано 17)

  Надлежност:

  Надлежност инспекције рада утврђена је Законом о министарствима кроз дефинисање надлежности Инспектората за рад, као органа управе у саставу Министарства рада и социјалне политике, обавља инспекцијеске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односи на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца и друге послове одређене законом.

   

  Седиште одељења инспекције рада за Јужнобачки управни округ је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, I спрат.
  Телефон: 021/420-075, 021/421-206
  Факс: 021/421-785

   

  Издвојене канцеларије:
  Врбас, Маршала Тита 78а / 1-10 , тел: 021/703-842
  Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72 / 3 , тел: 021/60-44-098
  Темерин, Новосадска 385 , тел: 021/843-691

   

  Пријем странака у седишту Одељења инспекције рада у Новом Саду: 08.00 – 09.00 и 13.30 – 14.30

   

  Назив документа формат величина
  Вршење инспекцијског надзора код послодавца 47.3кB
  Пријава повреда на раду 31.3кB
 10. Здравствена инспекција Министарства здравља (Одсек за здравствену инспекцију са седиштем у Новом Саду организован је за подручје шире од округа, односно за свих 7 округа на територији АП Војводине и здравствени инспектори распоређени на истоветан начин, дакле у одсеку не по окрузима.)

  Број запослених: 6 у одсеку, 2 са седиштем у Новом Саду

  Надлежност:

  Здравствена инспекција врши надзор над субјектима који обављају здравствену делатност.

   

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6
  Број телефона: 021/427-130.

 11. Инспекција заштите животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине

  Број запослених: 3

  Надлежност:

  Инспекцијски надзор у области заштите животне средине. Један испектор врши надзор у области нејонизујућег зрачења, два везано за хемикалије, биоциде и севесо пoстројења.

   

  Седиште је у Новом Саду, Булевар ослобођења 127 (писарница: Бул. Михајла Пупина 10)

  Број телефона: 021/450-099;
  mail: inspekcija@eko.minpolj.gov.rs