Inspekcije

JAVNE NABAVKE

Dokumentacija Javnih nabavki

Informator o radu

Informacije od javnog značaja

Primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi

Postavite pitanje

Postavite pitanje Načelniku JBUO

Linkovi

Vlada Republike Srbije

Narodna skupština
Republike Srbije

PODRUČNE JEDINICE MINISTARSTAVA - SLUŽBE INSPEKCIJA

 1. Turistička inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

  Broj zaposlenih: 6 državnih službenika za Južnobački upravni okrug (5 u Novom Sadu i 1 u Bačkoj Palanci)

  Nadležnost:

  Turistička inspekcija vrši kontrole u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, ugostiteljskim objektima za smeštaj (kategorisanim, nekategorisanim, u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu), ketering objektima, privrednim subjektima koji vrše usluge iznajmljivanja vozila, turističkim agencijama, licima koja vrše usluge turističkih profesija (turistički vodič, turistički pratioci, turistički animatori i lokalni turistički vodiči), kontrolu lovnoturističke delatnosti i nautičke delatnosti.

  Stvarna nadležnost turističkih inspektora je određena Zakonom o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012), odredbom člana 4., u kome je predviđeno da će Ministarstvo finansija i privrede pored ostalog vršiti “... inspekcijski nadzor u oblasti turizma.“

  U kontrolama turistički inspektor proverava sledeće: legalnost rada, pridržavanje propisanih minimalnih uslova u pogledu opreme i uređaja za obavljanje određene delatnosti (ugostiteljske, delatnosti turističkih agencija, nautičke delatnosti i sl.), isticanje punog naziva imena, sedišta i vrste ugostiteljskog objekta, isticanje radnog vremena, pridržavanje propisanih elemenata za kategorizaciju, održavanje nivoa usluga, isticanje i pridržavanje istaknutih cena usluga, utvrđivanje normativa hrane i pića, izdavanje propisanih računa i naplata i uplata boravišne takse, kadrovska osposobljenost, a shodno materijalnim odredbama Zakona o turizmu („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011-drugi zakon i 93/21), Zakona o oglašavanju („Sl. Glasnik RS“, br.73/2010), Zakona o javnim skijalištima ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006), Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010), Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) i drugim zakonima i propisima donetim za njihovo izvršavanje.

   

  Vrste poslova:

  ~ Vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora

  ~ Utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti

  ~ Zaštita potrošača i zaštita intelektualne svojine u oblasti turizma i ugostiteljstva

  ~ Izrada izveštaja i informacija o radu Odeljenja u oblasti u kojima se obavlja nadzor

  ~ Saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača.

  ~ Praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam.

   

  Odeljenje turističke inspekcije ima sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
  Broj telefona: 021/427-405, 451-255.
  mail: turistickainsp.novisad@mtt.gov.rs
  web: www.mtt.gov.rs

 2. Upravna inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

  Broj zaposlenih: 4 sa sedištem u Novom Sadu

  Nadležnost:

  Upravna inspekcija je oblik nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije; službena upotreba jezika i pisama; pečat državnih i drugih organa; birački spiskovi i matične knjige; političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja (čl.3. Zakona o upravnoj inspekciji "Službeni glasnik RS",broj:87/2011) .

  U obavljanju inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa o državnim službenicima, upravna inspekcija u organima državne uprave nazire naročito: usklađenost pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa zakonom i drugim propisima, usklađenost popunjavanja radnih mesta sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i kadrovskim planom, zakonitost sprovođenja internog i javnog konkursa, zakonitost raspoređivanja, premeštaja, preuzimanja i napredovanja državnih službenika.

  Upravna inspekcija obavlja nadzor i u službama Narodne skupštine, organa čije članove bira Narodna skupština, predsednika Republike i Vlade i službi za zajedničke poslove republičkih organa, službama Ustavnog suda, sudova, javnih tužilaštava i javnih pravobranilaštva, kao i u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imaoca javnih ovlašćenja. Sadržina nadzora, granice i ovlašćenja u vršenju istih utvrđeni su Zakonom o upravnoj inspekciji i posebnim zakonima.

  Pored obavljanja inspekcijskog nadzora, upravni inspektor postupa po predstavkama građana i pravnih lica na rad nadziranih organa, ukoliko se predstavke tiču nadležnosti upravne inspekcije.

   

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
  Broj telefona: 021/66-11-018.

  Šef Odseka je Nada Hengl, nada.hengl@gmail.com, mob.tel. 064/81-35-017.

 3. Školska uprava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (obrazovana za područje Južnobačkog i Sremskog okruga)

  Broj zaposlenih: 10

  Nadležnost:

  ~ Koordinacija stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova

  ~ Osiguranje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

  ~ Plan razvoja obrazovanja za područje za koje je obrazovana školska uprava

  ~ Jedinstven informacioni sisitem prosvete

  ~ Zarade, otpremnine, bolovanja i druge naknade zaposlenih u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i

  ~ Drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima

   

  Vrste poslova koje obavlja Školska uprava Novi Sad su:

  ~ Stručno-pedagoški nadzor u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

  ~ Savetovanja i podrška u unapređenju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, rada nastavnika stručnih saradnika, direktora i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća

  ~ Poslovi prikupljanja, ažuriranja, obrade i čuvanja podataka od značaja za jedinstveni informacioni sistem prosvete

  ~ Obuhvat i konsolidacija finansijskih izveštaja ustanove

  ~ Utvrđivanja prava na finansiranje ustanove za školsku godinu

  ~ Kontrola namenskog korišćenja finansijskih sredstava škole.

   

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
  Broj telefona: 021/529-223, 529-277.
  mail: mpns.nacelnik@eunet.rs

 4. Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

  Broj zaposlenih: 25

  Nadležnost:

  Kontrola sprovođenja zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja i zdravstvene bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje.

  Veterinarska inspekcija obavlja poslove iz inspekcijskog i stalnog nadzora.

   

  Dežurni inspektori: Vladimir Leković, 064/86-80-143, i Žarko Stojkov, 064/86-80-142.

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6,
  broj telefona: 021/427-823, 021/472-5112.
  mail: ns.vet.@eunet.rs ili veterinarskainspekcijans@gmail.com

 5. Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

  Broj zaposlenih: 9

  ~ 3 inspektora u odeljenju za poljoprivredno zemljište i organsku proizvodnju

  ~ 1 inspektor u odeljenju za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića i organsku proizvodnju

  ~ 2 inspektora u odeljenju za bezbednost hrane i biljnog i mešovitog porekla, kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda i organsku proizvodnju

  ~ 3 inspektora odeljenja za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo

  Nadležnost:

  Oblast nadzora propisana je članom 11. Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012) i odnosi se na: korišćenje poljoprivrednog zemljišta, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda, kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, etanola, duvana i proizvoda od duvana, stručne poljoprivredne službe...a na osnovu propisa koje regulišu te oblasti.

   

  Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
  Broj telefona: 021/421-823;
  021/544-737;
  mail: aleksandar.curcin890@gmail.com

 6. Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

  Broj zaposlenih: 2

  Nadležnost:

  Kontrola zdravstvenog stanja zemljišta i bilja na prisustvo štetnih organizama, monitoring kao službeni proces verifikacije fitosanitarnog stanja u zemlji, sistemski nadzor biljaka na prisustvo štetnih organizama koji se smatraju posebno opasnim za bilje, zdravstvenu kontrolu uvezenog bilja za koje je propisn post karantinski nadzor, registraciju proizvođača, dorađivača, prometnika i uvoznika bilja, službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja, naređivanje fitosanitarnih mera (uništavanje bilja, dezinfekcija, dezinsekcija itd), kontrolu GMO organizama u proizvodnji i prometu, inspekcijski nadzor javnih službi, kontrolu proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja, kao i njihovo uzorkovanje, kontrolu proizvodnje, dorade, prometa i korišćenje semena poljoprivrednog bilja i uzorkovanje radi provere deklarisanog kvaliteta, kontrolu proizvodnje, prometa sadnog materijala, prepakivanje i preatestiranje semena poljoprivrednog bilja, notifikacija presretanja štetnih organizama pri unutrašnjem prometu, kao i poslove po nalogu predpostavljenog, a na osnovu propisa.

   

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.
  Broj telefona: 021/421-826, 021/4726-288;
  mail: nina.nikolic@minpolj.gov.rs.

 7. Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

  Broj zaposlenih: 30

  Nadležnost:

  Na osnovu člana 19. Zakona o ministarstvima – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sektor tržišne inspekcije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unutrašnju trgovinu, promet robe i usluga, kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga upotreba robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake o poreklu proizvoda, snabdevenost tržišta i cene, sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije, zaštitu potrošača, inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

   

  Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
  Broj telefona: 021/421-824.
  mail: senka.knezevic@mtt.gov.rs

 8. Inspekcija za zaštitu voda od zagađivanja i ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

  Broj zaposlenih: 1 - inspektor zaštite živ. sredine u oblasti ribarstva

  Nadležnost:

  Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite ribljeg fonda.

   

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6 (pisarnica: Bul. Mihajla Pupina 10)

  mail: inspekcija@eko.minpolj.gov.rs

 9. Inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

  Broj zaposlenih: 14 (sistematizovano 17)

  Nadležnost:

  Nadležnost inspekcije rada utvrđena je Zakonom o ministarstvima kroz definisanje nadležnosti Inspektorata za rad, kao organa uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike, obavlja inspekcijeske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnosi na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca i druge poslove određene zakonom.

   

  Sedište odeljenja inspekcije rada za Južnobački upravni okrug je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, I sprat.
  Telefon: 021/420-075, 021/421-206
  Faks: 021/421-785

   

  Izdvojene kancelarije:
  Vrbas, Maršala Tita 78a / 1-10 , tel: 021/703-842
  Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72 / 3 , tel: 021/60-44-098
  Temerin, Novosadska 385 , tel: 021/843-691

   

  Prijem stranaka u sedištu Odeljenja inspekcije rada u Novom Sadu: 08.00 – 09.00 i 13.30 – 14.30

   

  Naziv dokumenta format veličina
  Vršenje inspekcijskog nadzora kod poslodavca 47.3kB
  Prijava povreda na radu 31.3kB
 10. Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja (Odsek za zdravstvenu inspekciju sa sedištem u Novom Sadu organizovan je za područje šire od okruga, odnosno za svih 7 okruga na teritoriji AP Vojvodine i zdravstveni inspektori raspoređeni na istovetan način, dakle u odseku ne po okruzima.)

  Broj zaposlenih: 6 u odseku, 2 sa sedištem u Novom Sadu

  Nadležnost:

  Zdravstvena inspekcija vrši nadzor nad subjektima koji obavljaju zdravstvenu delatnost.

   

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6
  Broj telefona: 021/427-130.

 11. Inspekcija zaštite životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

  Broj zaposlenih: 3

  Nadležnost:

  Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine. Jedan ispektor vrši nadzor u oblasti nejonizujućeg zračenja, dva vezano za hemikalije, biocide i seveso postrojenja.

   

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 127 (pisarnica: Bul. Mihajla Pupina 10)

  Broj telefona: 021/450-099;
  mail: inspekcija@eko.minpolj.gov.rs