Надлежност

Електронска пошта

pisarnica@juznobacki.okrug.gov.rs

Контакт центар за представке и притужбе

Начин подношења и обрасци пријава

Актуелни конкурси

http://www.rda-backa.rs/konkursi/

Јавне набавке

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи ("Службени гласник РС", број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште.

Управни округ је подручни центар државне управе који је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе тако да не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послове које органи државне управе, пре свега одређена министарства могу да обављају у управном округу.

Органи државне управе у Округу могу да обављају један или више следећих послова:

  • да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
  • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења;
  • да врше инспекцијски надзор.