Нови Сад - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Нови мост преко Дунава у Новом Саду

Мостови представљају један од кључних замајаца развоја. Нови друмски мост гради се на стубовима моста Франца Јозефа, са тунелом испод Петроварадинске тврђаве и представљаће један од најзначајнијих пројеката за цео регион…
Сагледавајући дугорочну потребу складног, урбаног развоја и неометаног одвијања саобраћаја, град Нови Сад иницирао је изградњу новог друмског моста и саобраћајнице преко Дунава, дуж трасе бивше железничке пруге. Са тунелом испод Петроварадинске тврђаве (од Прерадовићеве улице у Петроварадину до Булевара цара Лазара у Новом Саду) биће то један од најзначајнијих пројеката за град и цео регион.

Циљ изградње моста преко Дунава и тунела је:
 • растерећење саобраћаја кроз строги центар града (прерасподела моторног саобраћаја са критичних деоница: Футошка и Јеврејска улица, Булевар Михајла Пупина)
 • потпуно измештање саобраћаја из подграђа Петроварадинске тврђаве (изузев јавног превоза).
Капиталне саобраћајнице

Главни циљ урбаног развоја Новог Сада је да и даље буде динамичан град који се развија у складну урбану целину, атрактивну за стране и домаће инвестиције. То подразумева побољшање саобраћајних решења у граду, изградњу обилазница у циљу лакшег и ефикаснијег повезивања са регионалним и магистралним путевима, проширивање улазних праваца у град и изградњу модерних булевара.
На основу Генералног плана Новог Сада, до 2021. године, планирана је изградња и реконструкција следећих капиталних саобраћајница:

 • ОБИЛАЗНИЦА ОКО ПЕТРОВАРАДИНА
 • ЗАПАДНА ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА, АУТОПУТ Е-75 (ПЕТЉА НОВИ САД) – М-7
 • ПОВЕЗИВАЊЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ПУТЕМ М-21
 • РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р-120, ДЕОНИЦА: АУТОПУТ Е-75 – БАЧКИ ЈАРАК
 • СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ – II ТРАКА ОД ПРИМОРСКЕ УЛИЦЕ ДО ЗМАЈЕВАЧКОГ ПУТА
Изградња стратешки важних путних праваца доприноси:
 • бржем, ефикаснијем и безбеднијем одвијању саобраћаја
 • измештању возила и отклањању саобраћајних гужви у граду
 • заштити животне средине
 • бржем привредном развоју града

Централни градски пречистач отпадних вода

Планирани и изграђени канализациони систем за прикупљање и одвођење атмосферских и отпадних вода састављен је од више, данас међусобно независних сливова. Прединвестиционим програмом одвођења и пречишћавања отпадних вода региона града Новог Сада и Генералним урбанистичким планом Новог Сада предвиђена је изградња централног постројења леве обале на локацији између старог Каћког пута и пута Е-75 Београд – Суботица, локалитет ”Север IV”.
Главна црпна станица ГЦ-1 прихвата отпадне и атмосферске воде дела града који се налази јужно од Футошке и Јеврејске улице до Дунава, као и отпадне воде Ветерника и Футога, а излив ове црпне станице налази се уз шеталиште дуж обале Дунава, на почетку Булевара цара Лазара и Радничке улице и окупира једну од најатрактивнијих локација у граду. Излив канализације северног слива је померен низводно и налази се у непосредној близини друмско железничког моста, па црпна станица ГЦ-2 прихвата отпадне воде северног дела града изнад Футошке пијаце.

Предвиђено је:

Повезивање јужног и северног градског слива канализације и усмеравање отпадних 3000мм, у дужини од 1300 м’,Æвода јужног градског слива колектором према црпној станици северног градског слива.
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадне воде (ЦППОВ) у индустријској зони ”Север IV”, између старог каћког пута и аутопута Е-75 (Београд – Суботица)
Изградња везног колектора, који прелази испод канала ДТД и повезује се са пумпном станицом испред ЦППОВ.

Изградња марине на Дунаву

Предвиђени продужетак изласка града Новог Сада на обалу Дунава обухвата подручја Каменичке аде, Рибарског острва и дела између морнарице и купалишта “штранд”.

Простор између купалишта “штранд“ и Морнарице, уз непосредну обалу, предвиђен је за марину.
На Каменичкој ади предвиђена је изградња садржаја комерцијално пословог центра, комплекса хотела, марине која је условљена насипањем средишњег дела аде. За простор Рибарског острва планиране су три основне намене: туризам, спорт и рекреација а у оквиру слободне неизграђене површине биће дат акценат на уређењу простора са незнатном изградњом објеката.

Постојећа изграђеност и планирана намена, допринела је да се цело Рибарско острво подели у четири целине. Први простор је између ауто-кампа и канала шодрош, простор намењен ауто-кампу планиран је као друга просторна целина, парк-шума је трећа, а насеље “Рибарац“ четврта просторна целина.