Нови Сад - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Управа Града Новог Сада константно ради на унапређењу пословног амбијента, што потврђујe велики број домаћих и страних компанија које послују у Новом Саду и поседовање регионалног цертификата „Град са повољним пословним окружењем“ (BFC SEE). Нови Сад је један од најперспективнијих градова у земљи захваљујући првенствено природном положају и предузетничком духу својих грађана, који су условили развој прерађивачке индустрије, транспорта, трговине и бројних пратећих делатности, а у новије време дошло је до експанзије сектора информационо-комуникационих технологија.

Инвеститори који изаберу Нови Сад као место за улагање, могу да конкуришу за подстицајне програме Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада. Услов за добијање градских подстицаја јесте да су те инвестиције од значаја за привредни развој Новог Сада и да обезбеђују отварање нових радних места. Преглед подстицаја можете видети на: http://www.novisadinvest.rs/sr/drzavni-pokrajinski-i-gradski-podsticaji

Поред тога, Град Нови Сад нуди инвеститорима атрактивне слободне локације за развој пословања и подршку током целог процеса инвестирања. Додатне предности Новог Сада као инвестиционе дестинације су:

Повољан гео-стратешки положај, на раскршћу главних међународних саобраћајница. Аутопут Е-75, Е-70 и железница, повезују Нови Сад са централном и западном Европом и Малом Азијом. Река Дунав, са луком и три међународна речна пристана, повезује га са Атлантским океаном преко Канала Дунав-Рајна-Мајна и са Црним морем. Међународни аеродром „Никола Тесла“, у Београду, је свега 80 km од Новог Сада, а спортски аеродром „Ченеј“ 16 km од центра града.

Укупни извозни потенцијал од преко милијарду потрошача, захваљујући уговорима о слободној трговини, са земљама ЦЕФТА, ЕФТА, Русије, Белорусије, Турске и Казахстана, и преференцијалним условима трговине са ЕУ и САД.

Постојање Слободне царинске зоне Нови Сад која пружа инвеститорима могућност обављања производне и услужне делатности без плаћања царинских и пореских дажбина.

Развијено тржиште радне снаге и институционална подршка захваљујући добром систему образовања, од основног до високог, раду Националне службе за запошљавање и других институција и програма за доквалификацију и преквалификацију. Универзитет у Новом Саду, са више од 50.000 студената годишње, је један од највећих образовно-научних средишта у Централној Европи. Развијено тржиште финансијских услуга.

Капиталне инвестиције

 

Радна зона „Север IV“

Најзначајни инвестициони подухват у 2016. години је комплетно инфраструктурно опремање око 140.000 м² у Радној зони Север IV, на потезу од залеђа Рафинерије „Нови Сад“ до аутопута Београд – Суботица.

У првој фази, опремају се две грађевинске парцеле од 8xa и 6xa, а у склопу тога је и изградња производне хале од 30.000 м² на парцели од осам хектара.

Друга фаза уређивања Радне зоне Север IV обухвата близу 40ха, а радови се односе на насипање терена и изградњу објеката инфраструктуре како би се створили услови за нова инвестициона улагања у ову радну зону. Према урбанистичким плановима предвиђено је да се цео овај простор реализује као јединствен комплекс, а могуће је организовати више мањих комплекса за изградњу производних погона.

Комунално опремање дела радне зоне Север IV у циљу формирања површина намењених изградњи производних капацитета веома је значајно за Град Нови Сад, пре свега због повећања његовог инвестиционог потенцијала, поготово у области производње, као покретача укупног привредног развоја Града. Својим активностима на комуналном опремању грађевинског земљишта Нови Сад настоји да привуче што више страних и домаћих инвеститора заинтересованих за улагања у наш град. Перманентном сарадњом са инвеститорима који улажу у изградњу нових привредених објеката подстиче се отварање нових радних места и тиме подстиче укупни провредно-економски развој.

 

Мост у продужетку Булевара Европе

Планирани мост преко Дунава представља продужетак Булевара Европе (градска магистрала) у правцу југа. Изградњом овог моста повезаће се аутопут (ДП IА-1) са Бачке стране са државним путевима ДП IБ-21 и ДП II А-119 са Сремске стране, као и делови града кроз које пролази булевар. Овим ће се остварити најбржа веза од границе са Мађарском и Суботице на северу до Руме и Шапца на југу, као и још једна веза Новог Сада са Фрушком гором која ће саобраћајно растеретити Сремску Каменицу.

Дужина моста: 1300 m2

Ширина моста: min 28 m

 

Депонија у Новом Саду

Градска депонија (Нови Сад) је организован, ограђен и чуван простор, на којем се смеће третира према предвиђеним Плановима и Програмима. Налази се у северном делу грађевинског подручја града Новог Сада, северно од ауто-пута Е-75.

На њој се налази постојећа санитарна депонија чији је положај дефинисан након веома детаљне анализе релавантних параметара још пре четири деценије. У међувремену донет је низ докумената за регионални центар за депоновање комуналног отпада који омогућавају издавање локацијских услова за реализацију садржаја на овом простору.

У протеклом периоду задржавање и проширивање постојећег локалитета депоније, односно његова трансформација у регионални центар на територији Града Новог Сада северно од ауто-пута Е-75 потврђено је кроз два важна стратешка документа и то: Локални план управљања отпадом за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр.54/10) и Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран Темерин и Врбас ("Службени лист Града Новог Сада бр.26/12 и службена гласила свих наведених општина).

Изградња нове санитарне депоније планирана је на простору непосредно уз постојећу депонију.

 

Јавна гаража Шафарикова – Успенска

Изградњом јавне гараже на углу Шафарикове и Успенске улице, у самом центру града, ће се артикулисати вредности и потенцијали простора градског центра, и пружити задовољавајући оквир за боље функционисање постојећег, и примерену намену и функционисање планираног.

Површина парцеле је око 2100 м2, а површина гараже је око 9500м2 и планирана је за 250 паркинг места. Обликовање фасаде гараже мора бити примерено положају објекта у зони општеградског центра. Нови објекти су спратности П+3 (4). Спратност објекта је одређена по узору на постојећи објекат у улици Павла Папа број 2 (део парцеле 10144), који је дефинисан као П+3 (4/5), тако да су четврти и пети спрат повучени, у односу на претходни. Оставља се могућност за постављање топле везе између јавне гараже у Шафариковој улици и подземног пролаза.

 

Подземна гаража у Улици Модене

Дуж Улице Модене планирана је јавна подземна гаража капацитета око 120 паркинг места по етажи, где број подземних етажа није ограничен. Изградњом гараже постојећи паркинзи за путничке аутомобиле у делу Улице Илије Огњановића и Улици Модене се укидају. Приликом изградње гараже треба посебно обратити пажњу на стогодишње стабло копривића, јер представља зелени симбол изузетне биолошке и амбијенталне вредности.