Србобран - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Структуру привреде општине Србобран чине пољопривреда – производња и прерада пољопривредних производа индустрије дрвнопрерађивачка, металопрерађивачка, производња гумене галантерије и др.

Природи чиниоци – најплодније земљиште, клима и обиље водотокова има опредељујући значај за развој пољопривреде као примерне делатности у општини.

Највеће природно богатство општине Србобран је изузетно квалитетно пољопривредно земљиште. То земљиште по педолошком саставу чине церноземи и ливадске црнице на лесној подлози.

Од подземних вода, највећи значај имају термалне воде са повољном температуром, али се оне за сада недовољно користе. Површинске воде се углавном користе за наводњавање пољопривредног земљишта, а Велики бачки канал и за саобраћај. У површинске воде се убрајају: речица Криваја, Велики Бачки канал (у саставу хидро система Дунав-Тиса-Дунав) и баре међу којима је најпознатија Бељанска.

Територија општине Србобран је сиромашна минералним сировинама. Пронађене су извесне количине нафте и знатније количине гаса који се експлоатише. Од неметалних сировина, традиционално се користи цигларска глина.