Сремски Карловци - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

У оквиру туристичке делатности, циљ је изградња инфрастуктуре која би омогућила дужи и садржајнији боравак туриста (саобраћајна инфраструктура, марина и путничко пристаниште, смештајни капацитети, формирање информационих пунктова, продавнице сувенира, изградња спортско рекреативних садржаја, изградња и опремање винских подрума и лагума итд.).
Све значајнији вид туризма за који је неопходно планирати изградњу пристаништа, марине, пратеће садржаје… Могућност додатне понуде: обилазак СРП Ковиљско-Петроварадинског рита, риболов, посматрање птица, фотосафари…

МАРИНА- СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС

Планирана је у оквиру Дунавца са површином припадајућег комплекса 17,0hа. Простор Дунавца припада специјалном резервату природе (режим заштите III степен). Локалитет Калиште, на коме се планира комплекс марине, део је заштитне околине рита под управом НП Фрушка гора.

НОВИ ЦЕНТАР (између пруге и Дунава)

Простор површине око 18,5 ha, намењује се за нове садржаје центра у Ср. Карловцима: хотеле, пословне центре, културне центре итд.

ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Подручје површине око 20,0 ha намењује се за спорт, рекреацију, туризам (нарочито речно-наутички, риболовачки туризам) итд. Изузетан положај уз реку, близина главних саобраћајница, железничке пруге као и повољан положај у односу на насеље доприносе да овај комплекс поседује све предуслове за развој. Простор је у највећем делу неизграђен. Једну од најуређенијих површина представља фудбалски терен ФК Стражилово.
У оквиру појаса уз Дунав од садржаја се налазе: угоститељски објекат, објекат Удружења
риболоваца, продавница риболовачке опреме…
На Дунаву се налази пет импровизованих понтонских привеза за чамце риболовачког удружења.
Део обале према југоистоку, иако у деловима неуређен и непроходан (шумски појас), поседује
амбијенталне и природне вредности.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА

Подручје површине око 5,35 ha, намењује се за рибарско (викенд) насеље (бунгалови, угоститељски пунктови, угоститељско-смештајни објекти, спортска удружења).

Бунгалови 900м2
Угоститељски пункт 96м2
Смештајно-угоститељски објекти 2250м2
Спортско удружење (Ловачки дом) 72м2
Ресторани на води
Бруто грађевинска површина садржаја 2.950м2