Стручна служба

Организацију Управног округа чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Јужнобачког управног округа руководи начелник Милан Новаковић.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове, којим руководи шеф Одсека.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

  • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
  • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
  • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
  • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
  • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
  • послови оцењивања државних службеника;
  • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
  • састављање анализа, извештаја и информација;
  • послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
  • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица.

Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

Квалификациона структура запослених:

1. висока стручна спрема 5 31,25 %
2. средња стручна спрема 11 68,75 %

Однос жена и мушкараца у Стручној служби:

1. запослених жена 8 50 %
2. запослених мушкараца 8 50 %

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Надлежности начелника Управног округа, као и детаљни описи послова запослених у Стручној служби, наведени су у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Јужнобачког управног округа.

Правилником о систематизацији систематизовано је укупно 13 радних места са укупно 18 извршилаца и то:

Број радних места Број извршилаца
једног државног функционера 1 (начелник Управног округа)
четири радна места у звању саветника 5 (пет државних службеника)
четири радна места у звању референта 7 (седам државних службеника)
четири радна места у IV врсти радних места намештеника 5 (пет намештеника)

Тренутно је запослено 16 извршилаца.

Списак запослених лица и назив радног места у Стручној служби Јужнобачког управног округа:

Име и презиме Радно место
1. Бојан Савић Шеф одсека
2. Чедомир Стојановић За статистичко аналитичке послове
3. Горан Савић Финансијско-материјални послови
4. Томислав Чегар Општи и правни послови
5. Весна Шећеров Административно технички секретар
6. Драгана Мушицки Књиговођа
7. Саша Убипарип За пријем и отпремање поште<
8. Душан Опра За канцеларијске послове
9. Сузана Ратковић За канцеларијске послове
10. Млађен Калајџија За канцеларијске послове
11. Сташа Илкић За канцеларијске послове
12. Милосава Гелић Курир
13. Јадранка Иличић Курир