Inspekcije

PODRUČNE JEDINICE MINISTARSTAVA
 1. TURISTIČKA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 5

  Nadležnost:

  Turistička inspekcija vrši kontrole u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, ugostiteljskim objektima za smeštaj (kategorisanim, nekategorisanim, u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu), ketering objektima, privrednim subjektima koji vrše usluge iznajmljivanja vozila, turističkim agencijama, licima koja vrše usluge turističkih profesija (turistički vodič, turistički pratioci, turistički animatori i lokalni turistički vodiči), kontrolu lovnoturističke delatnosti i nautičke delatnosti.

  U kontrolama turistički inspektor proverava sledeće: legalnost rada, pridržavanje propisanih minimalnih uslova u pogledu opreme i uređaja za obavljanje određene delatnosti (ugostiteljske, delatnosti turističkih agencija, nautičke delatnosti i sl.), isticanje punog naziva imena, sedišta i vrste ugostiteljskog objekta, isticanje radnog vremena, pridržavanje propisanih elemenata za kategorizaciju, održavanje nivoa usluga, isticanje i pridržavanje istaknutih cena usluga, utvrđivanje normativa hrane i pića, izdavanje propisanih računa i naplata i uplata boravišne takse, kadrovska osposobljenost.

  Vrste poslova:

  ~ Inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora.

  ~ Utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti.

  ~ Zaštita potrošača i zaštita intelektualne svojine u oblasti turizma i ugostiteljstva.

  ~ Izrada izveštaja i informacija o radu Odeljenja u oblasti u kojima se obavlja nadzor.

  ~ Saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača.

  ~ Praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6
  Broj telefona: 021/427-405, 451-255
  mail: turistickainsp.novisad@mtt.gov.rs
  web: www.mtt.gov.rs

 2. TRŽIŠNA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 21

  Nadležnost:

  Tržišna inspekcija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unutrašnju trgovinu, promet robe i usluga, kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu, kontrolu usluga, upotrebu robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake o poreklu proizvoda, snabdevenost tržišta i cene, sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije, zaštitu potrošača i druge poslove određene zakonom.

  Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10
  Broj telefona: 021/421-824
  mail: goran.macura@mtt.gov.rs ili trzisna.novisad@mtt.gov.rs

  Izdvojene kancelarije:

  Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72/3, tel: 021/60-44-098, 60-44-318
  Temerin, Novosadska 326, tel: 021/843-691
  Bački Petrovac, Kolareva 6, tel: 021/780-176

 3. UPRAVNA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 2

  Nadležnost:

  Upravna inspekcija je oblik nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije; službena upotreba jezika i pisama; pečat državnih i drugih organa; birački spiskovi i matične knjige; političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

  U obavljanju inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa o državnim službenicima, upravna inspekcija u organima državne uprave nazire naročito: usklađenost pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa zakonom i drugim propisima, usklađenost popunjavanja radnih mesta sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i kadrovskim planom, zakonitost sprovođenja internog i javnog konkursa, zakonitost raspoređivanja, premeštaja, preuzimanja i napredovanja državnih službenika.

  Upravna inspekcija obavlja nadzor i u službama Narodne skupštine, organa čije članove bira Narodna skupština, predsednika Republike i Vlade i službi za zajedničke poslove republičkih organa, službama Ustavnog suda, sudova, javnih tužilaštava i javnih pravobranilaštva, kao i u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imaoca javnih ovlašćenja. Sadržina nadzora, granice i ovlašćenja u vršenju istih utvrđeni su Zakonom o upravnoj inspekciji i posebnim zakonima.

  Pored obavljanja inspekcijskog nadzora, upravni inspektor postupa po predstavkama građana i pravnih lica na rad nadziranih organa, ukoliko se predstavke tiču nadležnosti upravne inspekcije.

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6
  Broj telefona: 021/66-11-018
  mail: nada.hengl@gmail.com

 4. ŠKOLSKA UPRAVA – MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 8

  Nadležnost:

  ~ Koordinacija stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova.

  ~ Osiguranje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

  ~ Plan razvoja obrazovanja za područje za koje je obrazovana školska uprava.

  ~ Jedinstven informacioni sistem prosvete.

  ~ Zarade, otpremnine, bolovanja i druge naknade zaposlenih u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

  ~ Drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  Vrste poslova koje obavlja Školska uprava Novi Sad su:

  ~ Stručno-pedagoški nadzor u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

  ~ Savetovanja i podrška u unapređenju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, rada nastavnika, stručnih saradnika, direktora i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća.

  ~ Poslovi prikupljanja, ažuriranja, obrade i čuvanja podataka od značaja za jedinstveni informacioni sistem prosvete.

  ~ Obuhvat i konsolidacija finansijskih izveštaja ustanove.

  ~ Utvrđivanja prava na finansiranje ustanove za školsku godinu.

  ~ Kontrola namenskog korišćenja finansijskih sredstava škole.

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6
  Broj telefona: 021/529-223, 529-277
  mail: mpns.nacelnik@eunet.rs

 5. VETERINARSKA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 26

  Nadležnost:

  U vršenju poslova inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor:

  ~ kontroliše da li svi subjekti i organi na koje se zakon odnosi preduzimaju mere u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje,

  ~ proverava da li su subjekti u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje upisani u Centralni registar objekata i da li je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice otpočelo da obavlja delatnost pre upisa u Centralni registar,

  ~ proverava da li su laboratorije i nacionalne laboratorije akreditovane i ovlašćene u skladu sa zakonom,

  ~ kontroliše bezbednost hrane u prometu,

  ~ kontroliše uslove u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, kao i pripreme hrane u skladu sa njenom namenom,

  ~ kontroliše dostupnost informacija potrošaču, kao i podatke na deklaraciji koji se odnose na sprečavanje specifičnih štetnih delovanja pojedinih vrsta ili kategorija hrane na zdravlje ljudi i kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju osnovane sumnje, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa do otklanjanja sumnje na njenu bezbednost,

  ~ kontroliše preduzimanje naređenih mera u slučaju kada se utvrdi da hrana nije bezbedna, ograničenja ili zabrane i povlačenja te hrane iz prometa u skladu sa zakonom,

  ~ kontroliše bezbednost hrane za životinje u prometu, uslove za bezbednost hrane za životinje i kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom uspostavio kontrolne sisteme za identifikaciju primarnog proizvođača snabdevanja hranom životinjama,

  ~ kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom u primarnoj proizvodnji ima uspostavljen sistem i procedure koje obezbeđuju dostupnost podataka o sledljivosti i da li je subjekt u poslovanju hranom pokrenuo postupak za povlačenje hrane iz prometa za koju se osnovano sumnja ili utvrdi da je u fazi proizvodnje ili prometa nastala povreda propisanih uslova bezbednosti hrane,

  ~ kontroliše da li su svi učesnici u sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u okviru svoje nadležnosti obavestili Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja o pojavi rizika,

  ~ kontroliše da li je subjekt u poslovanju hranom obezbedio u fazi primarne proizvodnje i prometa hrane ispunjenost propisanih uslova u vezi sa higijenom hrane i da li subjekt u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i da li ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice za sprovođenje ove prakse.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6
  Broj telefona: 021/427-823, 427-559, 472-5112 (faks)
  mail: ns.vet.@eunet.rs ili veterinarskainspekcijans@gmail.com

 6. POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 7

  ~ 3 inspektora u odeljenju za poljoprivredno zemljište i organsku proizvodnju,

  ~ 1 inspektor u odeljenju za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića i organsku proizvodnju,

  ~ 2 inspektora u odeljenju za bezbednost hrane i biljnog i mešovitog porekla, kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda i organsku proizvodnju,

  ~ 1 inspektor odeljenja za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo.

  Nadležnost:

  Poljoprivredna inspekcija vrši nadzor koji se odnosi na:

  ~ kontrolu zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta,

  ~ kontrolu proizvodnje i prometa alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda,

  ~ kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, etanola, duvana i proizvoda od duvana,

  ~ kontrolu stručne poljoprivredne službe i dr. na osnovu propisa.

  Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10
  Broj telefona: 021/421-823
  mail: aleksandar.curcin890@gmail.com

 7. FITOSANITARNA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 4

  Nadležnost:

  Odeljenje fitosanitarne inspekcije (Unutrašnja fitosanitarna inspekcija) obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu bilja na prisustvo štetnih organizama; sistematski nadzor bilja na prisustvo štetnih organizama koji se smatraju naročito opasnim za bilje; kontrolu zdravstvenog stanja uvezenog bilja za koje je propisan post-karantinski nadzor; službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; kontrolu genetski modifikovanih organizama u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa; kontrolu bezbednosti hrane biljnog porekla u fazi primarne prozvodnje; kontrolu bezbednosti hrane za životinje biljnog porekla u fazi primarne proizvodnje; kontrolu proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja; kontrolu proizvodnje, dorade, prometa i korišćenja semena poljoprivrednog bilja u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji; kontrolu proizvodnje, prometa i korišćenja sadnog materijala poljoprivrednog bilja; kontrolu rada poljoprivrednih stručnih službi.

  Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat
  Broj telefona: 021/421-826, 4726-288
  mail: nina.nikolic@minpolj.gov.rs

 8. INSPEKCIJA RADA – MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 17

  Nadležnost:

  Nadležnost inspekcije rada utvrđena je kroz definisanje nadležnosti Inspektorata za rad, kao organa uprave u sastavu Ministarstva.

  Inspekcija rada obavlja inspekcijeske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti:

  ~ radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnosi na redovni i kontrolni nadzor;

  ~ uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu;

  ~ utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca;

  ~ druge poslove određene zakonom.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 10
  Broj telefona: 021/420-075, 421-206
  Faks: 021/421-785
  mail: novisad.ir@minrzs.gov.rs

  Izdvojene kancelarije:
  Vrbas, Maršala Tita 78a /1-10, tel: 021/703-842
  Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72/3, tel: 021/60-44-098
  Temerin, Novosadska 385, tel: 021/843-691

  Prijem stranaka u sedištu Odeljenja inspekcije rada u Novom Sadu: 08.00 – 09.00 i 13.30 – 14.30

  Naziv dokumenta Format Veličina
  Vršenje inspekcijskog nadzora kod poslodavca 48 KB
  Prijava povreda na radu 32 KB
 9. ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA – MINISTARSTVO ZDRAVLJA

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 3

  Nadležnost:

  U Odseku za zdravstvenu inspekciju obavljaju se inspekcijski i sa njima povezani stručni poslovi koji obuhvataju inspekcijski zdravstveni nadzor u vezi sa radom zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost.

  U vršenju nadzora zdravstveni inspektor je ovlašćen da:

  ~ pregleda opšte i pojedinačne akte zdravstvene ustanove i privatne prakse, odnosno izvrši uvid u zdravstvenu i drugu dokumentaciju;

  ~ sasluša i uzme izjave odgovornog lica, odnosno zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika, kao i drugih zainteresovanih lica;

  ~ pregleda prostor i opremu, odnosno izvrši proveru uslova za osnivanje, početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti;

  ~ izvrši uvid u dokumentaciju zdravstvene ustanove i privatne prakse, na osnovu koje se ostvaruje zdravstvena zaštita građana, odnosno izvrši neposredan uvid u ostvarivanje zdravstvene zaštite i prava pacijenata u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi;

  ~ izvrši neposredan uvid u sprovođenje mera izrečenih u skladu sa zakonom u postupku provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi;

  ~ razmatra predstavke pravnih i fizičkih lica koje se odnose na rad zdravstvene ustanove i privatne prakse, odnosno na pružanje zdravstvene zaštite.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6
  Broj telefona: 021/427-130
  mail: zdravstvena.novisad@zdravlje.gov.rs

 10. SAVETNIK I INSPEKTORI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

  Broj zaposlenih na području Južnobačkog upravnog okruga: 1 savetnik i 3 inspektora

  Nadležnost:

  Jedan radnik raspoređen je na mesto savetnika u Sektoru za planiranje i upravljanje u životnoj sredini – Grupa za buku, vibracije i nejonizujuće zračenje, obavlja poslove u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja, donosi rešenja za davanje ovlašćenja pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za izvore nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa i sistematska ispitivanja, priprema program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini, prati njegovu realizaciju i vrši analizu rezultata, obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 (pisarnica: Bul. Mihajla Pupina 10)
  Broj telefona: 021/450-099
  mail: inspekcija@eko.gov.rs

  Jedan inspektor vrši inspekcijski nadzor u oblasti ribarstva, korišćenja ribolovnih voda i ribolovnih voda u zaštićenim prirodnim dobrima, poribljavanje ribolovnih voda, način obavljanja ribolova (rekreativnog i privrednog), alata za obavljanje ribolova i vremena lovostaja riba, prometa riba i nadzor pri uginuću riba; učestvuje u pripremi izveštaja o rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 (pisarnica: Bul. Mihajla Pupina 10)

  Dva inspektora zaštite životne sredine obavljaju inspekcijske preglede u oblasti postupanja sa opasnim materijama u Seveso postrojenjima; vrše redovan i vanredan inspekcijski pregled iz oblasti upravljanja hemikalijama, biocidnim proizvodima sredine; učestvuju u pripremi izveštaja o rezultatima navedenih inspekcijskih pregleda, postupaju po prijavama građana.

  Svi inspektori obavljaju zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima drugih organa; postupaju po prijavama građana, donose rešenja, podnose prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave.

 11. INSPEKCIJA ZA POŠTANSKE USLUGE – MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

  Nadležnost:

  Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti poštanskog saobraćaja; preduzimanje upravnih i drugih mera donošenjem rešenja o otklanjanju nepravilnosti; rešavanje po prijavama regulatornog tela nadležnog za oblast poštanskih usluga, kao i fizičkih i pravnih lica; proveru dostupnosti univerzalne poštanske usluge svim građanima Republike Srbije i funkcionisanja poštanske mreže javnog poštanskog operatora; proveru postupanja operatora u vezi sa primenom mera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog, odnosno prijave za pokretanje krivičnog postupka, kao i postupka privrednog prestupa; izdavanje prekršajnog naloga; preventivno delovanje; nadzor nad neregistrovanim subjektima; kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

  Sedište: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 (pisarnica: Bul. Mihajla Pupina 10)
  Broj telefona: 064/8660-986
  mail: nenad.gredo@mit.gov.rs