Услуге

Управни округ је подручни центар државне управе који је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа.

Јужнобачки управни округ са седиштем у Новом Саду има Стручну службу задужену за заједничке послове за потребе подручних јединица министарстава.

Услуге које Стручна служба врши:

 • примање и распоређивање поште;
 • отпремање поште;
 • евидентирање аката и предмета;
 • вођење евиденције путем аутоматске обраде података;
 • архивирање предмета;
 • чување регистратурског материјала и архивске грађе;
 • излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала;
 • пружање информација о раду округа и окружних подручних јединица;
 • пријем захтева за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
 • непосредни пријем поднесака странака који се односе на:
  • Инспекција рада
   • радни односи
   • безбедност на раду
   • притужбе на рад инспектора
  • Ветеринарска инспекција
   • контрола квалитета хране животињског порекла
  • Пољопривредна инспекција
   • издавање фитосанитарних уверења
   • издавање решења за препакивање семена
   • одобрење за декларисање семена
   • контрола квалитета хране биљног порекла и издавање решења
   • контрола квалитета вина и ракије и издавање решења
   • контрола издавања државне земље у закуп
   • издавање решења за матичне службе
  • Здравствена инспекција
   • контрола рада здравствених установа и ординација као и давање решења за њихов рад
  • Туристичка инспекција
   • контрола рада угоститељских објеката и туристичких агенција
  • Тржишна инспекција
   • контрола рада трговинских и услужних радњи
   • контрола квалитета услуга
  • Управна инспекција
   • контрола рада државних органа и установа
  • Еколошка инспекција
   • контрола рада привредних субјеката у смислу заштите животне средине
  • Школска управа
   • контрола рада предшколских, основних и средњих школа
   • подношење молби за упис у средњу школу