Надлежност

Законом о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи („Службени гласник РС“, број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште.

Управни округ је подручни центар државне управе који је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе тако да не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послове које органи државне управе, пре свега одређена министарства могу да обављају у управном округу.

Органи државне управе у Округу могу да обављају један или више следећих послова:

  • да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
  • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења;
  • да врше инспекцијски надзор.