Стручна служба

Организацију Управног округа чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Јужнобачког управног округа руководи начелник Милан Новаковић.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове, којим руководи шеф Одсека.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

  • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
  • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
  • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
  • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
  • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
  • послови оцењивања државних службеника;
  • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
  • састављање анализа, извештаја и информација;
  • послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
  • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште, завођење, формирање, евидентирање, здруживање, развођење, допуне и  архивирање предмете, вођење архивске књиге и излучивање безвредног документарног материјала, вођење  евиденције и давање обавештења о кретању предмета и поднесака за потребе начелника, стручне службе и окружних подручних јединица државних органа у Јужнобачком управном округу и странака.

Квалификациона структура запослених у Стручној служби:

1. висока стручна спрема 4 33,33 %
2. виша стручна спрема 1 8,33 %
3. средња стручна спрема 7 58,33 %

Однос жена и мушкараца у Стручној служби:

1. запослених жена 6 50 %
2. запослених мушкараца 6 50 %

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈУЖНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

Надлежности начелника Управног округа, као и детаљни описи послова запослених у Стручној служби, наведени су у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Јужнобачког управног округа.

Важећим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Јужнобачког управног округа број: 906-906-110-2/2022-01, од 17.01.2023. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број: 110-795/2023 од 02.02.2023. године и који је, након објављивања на огласној табли Јужнобачког управног округа, ступио на снагу 27.02.2023. године, систематизована су следећа радна места са бројем извршилаца:

Број радних места Број извршилаца
једног државног функционера 1 (начелник управног округа)
четири радна места у звању саветника 4 (четири државна службеника)
четири радна места у звању сарадника 1 (један државни службеник)
пет радних места у звању референта 8 (осам државних службеника)
два радна места у IV врсти радних места намештеника 2 (два намештеника)

Списак запослених лица и назив радног места у Стручној служби Јужнобачког управног округа:

 

Име и презиме Радно место
1. Бојан Савић Шеф одсека
2. Горан Савић Руководилац Групе
3. Чедомир Стојановић Радно место за статистичко-аналитичке послове
4. Наташа Пушић Живанов Радно место за правне послове
5. Драгана Мушицки Радно место за послове књиговодства
6. Весна Шећеров Руководилац групе
7. Млађен Калајџија Радно место за координацију канцеларијских послова
8. Сузана Ратковић Радно место за канцеларијске послове
9. Радомир Петковић Радно место за канцеларијске послове
10. Јадранка Иличић Радно место за евиденционе послове
11. Душан Опра Радно место за пријем и отпремање поште
12. Милосава Гелић Радно место курир