Стручна служба

Организацију Управног округа чине Стручна служба и начелник Управног округа. Стручном службом Јужнобачког управног округа руководи начелник Милан Новаковић.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове, којим руководи шеф Одсека.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

  • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
  • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
  • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
  • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
  • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
  • послови оцењивања државних службеника;
  • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
  • састављање анализа, извештаја и информација;
  • послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
  • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица.

Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

Квалификациона структура запослених:

1. висока стручна спрема 5 31,25 %
2. средња стручна спрема 11 68,75 %

Однос жена и мушкараца у Стручној служби:

1. запослених жена 8 50 %
2. запослених мушкараца 8 50 %

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Надлежности начелника Управног округа, као и детаљни описи послова запослених у Стручној служби, наведени су у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Јужнобачког управног округа.

Правилником о систематизацији систематизовано је укупно 13 радних места са укупно 18 извршилаца и то:

Број радних места Број извршилаца
једног државног функционера 1 (начелник Управног округа)
четири радна места у звању саветника 5 (пет државних службеника)
четири радна места у звању референта 7 (седам државних службеника)
четири радна места у IV врсти радних места намештеника 5 (пет намештеника)

Тренутно је запослено 16 извршилаца.

Списак запослених лица и назив радног места у Стручној служби Јужнобачког управног округа:

 

Име и презиме Радно место
1. Бојан Савић Шеф одсека
2. Чедомир Стојановић За статистичко аналитичке послове
3. Горан Савић Финансијско-материјални послови
4. Томислав Чегар Општи и правни послови
5. Весна Шећеров Руководилац групе за опште и заједничке послове у стручној служби ЈБУО
6. Драгана Мушицки Књиговођа
7. Саша Убипарип За пријем и отпремање поште
8. Душан Опра За канцеларијске послове
9. Сузана Ратковић За канцеларијске послове
10. Млађен Калајџија За канцеларијске послове
11. Јадранка Иличић За канцеларијске послове
12. Милосава Гелић Курир