Инспекције

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА
 1. ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 5

  Надлежност:

  Туристичка инспекција врши контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, угоститељским објектима за смештај (категорисаним, некатегорисаним, у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству), кетеринг објектима, привредним субјектима који врше услуге изнајмљивања возила, туристичким агенцијама, лицима која врше услуге туристичких професија (туристички водич, туристички пратиоци, туристички аниматори и локални туристички водичи), контролу ловнотуристичке делатности и наутичке делатности.

  У контролама туристички инспектор проверава следеће: легалност рада, придржавање прописаних минималних услова у погледу опреме и уређаја за обављање одређене делатности (угоститељске, делатности туристичких агенција, наутичке делатности и сл.), истицање пуног назива имена, седишта и врсте угоститељског објекта, истицање радног времена, придржавање прописаних елемената за категоризацију, одржавање нивоа услуга, истицање и придржавање истакнутих цена услуга, утврђивање норматива хране и пића, издавање прописаних рачуна и наплата и уплата боравишне таксе, кадровска оспособљеност.

  Врсте послова:

  ~ Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује област туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора.

  ~ Утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности.

  ~ Заштита потрошача и заштита интелектуалне својине у области туризма и угоститељства.

  ~ Израда извештаја и информација о раду Одељења у области у којима се обавља надзор.

  ~ Сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача.

  ~ Праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6
  Број телефона: 021/427-405, 451-255
  mail: turistickainsp.novisad@mto.gov.rs
  web: www.mtt.gov.rs

 2. ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 21

  Надлежност:

  Тржишна инспекција обавља послове државне управе који се односе на: унутрашњу трговину, промет робе и услуга, контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету, контролу услуга, употребу робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке о пореклу производа, снабдевеност тржишта и цене, спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције, заштиту потрошача и друге послове одређене законом.

  Седиште у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10
  Број телефона: 021/421-824
  mail: goran.macura@mtt.gov.rs или trzisna.novisad@mtt.gov.rs

  Издвојене канцеларије:

  Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72/3, тел: 021/60-44-098, 60-44-318
  Темерин, Новосадска 326, тел: 021/843-691
  Бачки Петровац, Коларева 6, тел: 021/780-176

 3. УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 2

  Надлежност:

  Управна инспекција је облик надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

  У обављању инспекцијског надзора над применом закона и других прописа о државним службеницима, управна инспекција у органима државне управе назире нарочито: усклађеност правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са законом и другим прописима, усклађеност попуњавања радних места са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и кадровским планом, законитост спровођења интерног и јавног конкурса, законитост распоређивања, премештаја, преузимања и напредовања државних службеника.

  Управна инспекција обавља надзор и у службама Народне скупштине, органа чије чланове бира Народна скупштина, председника Републике и Владе и служби за заједничке послове републичких органа, службама Уставног суда, судова, јавних тужилаштава и јавних правобранилаштва, као и у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других имаоца јавних овлашћења. Садржина надзора, границе и овлашћења у вршењу истих утврђени су Законом о управној инспекцији и посебним законима.

  Поред обављања инспекцијског надзора, управни инспектор поступа по представкама грађана и правних лица на рад надзираних органа, уколико се представке тичу надлежности управне инспекције.

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6
  Број телефона: 021/66-11-018
  mail: nada.hengl@gmail.com

 4. ШКОЛСКА УПРАВА – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 8

  Надлежност:

  ~ Координација стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара установа.

  ~ Осигурање квалитета образовања и васпитања.

  ~ План развоја образовања за подручје за које је образована школска управа.

  ~ Јединствен информациони систем просвете.

  ~ Зараде, отпремнине, боловања и друге накнаде запослених у установама основног и средњег образовања.

  ~ Други послови у складу са законом и другим прописима.

  Врсте послова које обавља Школска управа Нови Сад су:

  ~ Стручно-педагошки надзор у установама предшколског, основног и средњег образовања.

  ~ Саветовања и подршка у унапређењу квалитета образовања и васпитања, рада наставника, стручних сарадника, директора и рада установе и остваривања стандарда постигнућа.

  ~ Послови прикупљања, ажурирања, обраде и чувања података од значаја за јединствени информациони систем просвете.

  ~ Обухват и консолидација финансијских извештаја установе.

  ~ Утврђивања права на финансирање установе за школску годину.

  ~ Контрола наменског коришћења финансијских средстава школе.

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6
  Број телефона: 021/529-223, 529-277
  mail: mpns.nacelnik@eunet.rs

 5. ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 26

  Надлежност:

  У вршењу послова инспекцијског надзора ветеринарски инспектор:

  ~ контролише да ли сви субјекти и органи на које се закон односи предузимају мере у области безбедности хране и хране за животиње,

  ~ проверава да ли су субјекти у области безбедности хране и хране за животиње уписани у Централни регистар објеката и да ли је правно лице, предузетник, односно физичко лице отпочело да обавља делатност пре уписа у Централни регистар,

  ~ проверава да ли су лабораторије и националне лабораторије акредитоване и овлашћене у складу са законом,

  ~ контролише безбедност хране у промету,

  ~ контролише услове у свакој фази производње, прераде и промета хране, као и припреме хране у складу са њеном наменом,

  ~ контролише доступност информација потрошачу, као и податке на декларацији који се односе на спречавање специфичних штетних деловања појединих врста или категорија хране на здравље људи и контролише предузимање наређених мера у случају основане сумње, ограничења или забране и повлачења те хране из промета до отклањања сумње на њену безбедност,

  ~ контролише предузимање наређених мера у случају када се утврди да храна није безбедна, ограничења или забране и повлачења те хране из промета у складу са законом,

  ~ контролише безбедност хране за животиње у промету, услове за безбедност хране за животиње и контролише да ли је субјект у пословању храном успоставио контролне системе за идентификацију примарног произвођача снабдевања храном животињама,

  ~ контролише да ли субјект у пословању храном у примарној производњи има успостављен систем и процедуре које обезбеђују доступност података о следљивости и да ли је субјект у пословању храном покренуо поступак за повлачење хране из промета за коју се основано сумња или утврди да је у фази производње или промета настала повреда прописаних услова безбедности хране,

  ~ контролише да ли су сви учесници у систему брзог обавештавања и узбуњивања у оквиру своје надлежности обавестили Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља о појави ризика,

  ~ контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио у фази примарне производње и промета хране испуњеност прописаних услова у вези са хигијеном хране и да ли субјект у пословању храном користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и да ли има у сталном радном односу одговорно лице за спровођење ове праксе.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6
  Број телефона: 021/427-823, 427-559
  mail: juznobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs

 6. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 7

  ~ 3 инспектора у одељењу за пољопривредно земљиште и органску производњу,

  ~ 1 инспектор у одељењу за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу,

  ~ 2 инспектора у одељењу за безбедност хране и биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа и органску производњу,

  ~ 1 инспектор одељења за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство.

  Надлежност:

  Пољопривредна инспекција врши надзор који се односи на:

  ~ контролу заштите и коришћења пољопривредног земљишта,

  ~ контролу производње и промета алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа,

  ~ контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, етанола, дувана и производа од дувана,

  ~ контролу стручне пољопривредне службе и др. на основу прописа.

  Седиште у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10
  Број телефона: 021/421-823
  mail: aleksandar.curcin890@gmail.com

 7. ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 4

  Надлежност:

  Одељење фитосанитарне инспекције (Унутрашња фитосанитарна инспекција) обавља послове који се односе на: контролу биља на присуство штетних организама; систематски надзор биља на присуство штетних организама који се сматрају нарочито опасним за биље; контролу здравственог стања увезеног биља за које је прописан пост-карантински надзор; службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; контролу генетски модификованих организама у свим фазама производње, прераде и промета; контролу безбедности хране биљног порекла у фази примарне прозводње; контролу безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне производње; контролу производње, промета и примене средстава за заштиту биља и средстава за исхрану биља; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена пољопривредног биља у конвенционалној и органској производњи; контролу производње, промета и коришћења садног материјала пољопривредног биља; контролу рада пољопривредних стручних служби.

  Седиште је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, II спрат
  Број телефона: 021/421-826, 4726-288
  mail: nina.nikolic@minpolj.gov.rs

 8. ИНСПЕКЦИЈА РАДА – МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 17

  Надлежност:

  Надлежност инспекције рада утврђена је кроз дефинисање надлежности Инспектората за рад, као органа управе у саставу Министарства.

  Инспекција рада обавља инспекцијеске послове и с њима повезане стручне послове у области:

  ~ радних односа и безбедности и здравља на раду који се односи на редовни и контролни надзор;

  ~ увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду;

  ~ утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца;

  ~ друге послове одређене законом.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10
  Број телефона: 021/420-075, 421-206
  Факс: 021/421-785
  mail: novisad.ir@minrzs.gov.rs

  Издвојене канцеларије:
  Врбас, Маршала Тита 78а /1-10, тел: 021/703-842
  Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72/3, тел: 021/60-44-098
  Темерин, Новосадска 385, тел: 021/843-691

  Пријем странака у седишту Одељења инспекције рада у Новом Саду: 08.00 – 09.00 и 13.30 – 14.30

  Назив документа Формат Величина
  Вршење инспекцијског надзора код послодавца 48 KB
  Пријава повреда на раду 32 KB
 9. ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА – МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 3

  Надлежност:

  У Одсеку за здравствену инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност.

  У вршењу надзора здравствени инспектор је овлашћен да:

  ~ прегледа опште и појединачне акте здравствене установе и приватне праксе, односно изврши увид у здравствену и другу документацију;

  ~ саслуша и узме изјаве одговорног лица, односно здравственог радника и здравственог сарадника, као и других заинтересованих лица;

  ~ прегледа простор и опрему, односно изврши проверу услова за оснивање, почетак рада и обављање здравствене делатности;

  ~ изврши увид у документацију здравствене установе и приватне праксе, на основу које се остварује здравствена заштита грађана, односно изврши непосредан увид у остваривање здравствене заштите и права пацијената у здравственој установи, односно приватној пракси;

  ~ изврши непосредан увид у спровођење мера изречених у складу са законом у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси;

  ~ разматра представке правних и физичких лица које се односе на рад здравствене установе и приватне праксе, односно на пружање здравствене заштите.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6
  Број телефона: 021/427-130
  mail: zdravstvena.novisad@zdravlje.gov.rs

 10. САВЕТНИК И ИНСПЕКТОРИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Број запослених на подручју Јужнобачког управног округа: 1 саветник и 3 инспектора

  Надлежност:

  Један радник распоређен је на место саветника у Сектору за планирање и управљање у животној средини – Група за буку, вибрације и нејонизујуће зрачење, обавља послове у области заштите од нејонизујућих зрачења, доноси решења за давање овлашћења правним лицима за обављање послова испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за изворе нејонизујућег зрачења од посебног интереса и систематска испитивања, припрема програм систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, прати његову реализацију и врши анализу резултата, обавља и друге послове из ове области.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6 (писарница: Бул. Михајла Пупина 10)
  mail: inspekcija@eko.gov.rs

  Један инспектор врши инспекцијски надзор у области рибарства, коришћења риболовних вода и риболовних вода у заштићеним природним добрима, порибљавање риболовних вода, начин обављања риболова (рекреативног и привредног), алата за обављање риболова и времена ловостаја риба, промета риба и надзор при угинућу риба; учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6 (писарница: Бул. Михајла Пупина 10)

  Два инспектора заштите животне средине обављају инспекцијске прегледе у области поступања са опасним материјама у Севесо постројењима; врше редован и ванредан инспекцијски преглед из области управљања хемикалијама, биоцидним производима средине; учествују у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа, поступају по пријавама грађана.

  Сви инспектори обављају заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; поступају по пријавама грађана, доносе решења, подносе пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве.

 11. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ – МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  Надлежност:

  Инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанског саобраћаја; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању неправилности; решавање по пријавама регулаторног тела надлежног за област поштанских услуга, као и физичких и правних лица; проверу доступности универзалне поштанске услуге свим грађанима Републике Србије и функционисања поштанске мреже јавног поштанског оператора; проверу поступања оператора у вези са применом мера за спречавање прања новца и финансирање тероризма; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа; издавање прекршајног налога; превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; као и други послови из ове области.

  Седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6 (писарница: Бул. Михајла Пупина 10)
  Број телефона: 064/8660-986
  mail: nenad.gredo@mit.gov.rs