Nadležnost

Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05i 101/07) uređen je način obrazovanja upravnih okruga. Uredbom Vlade kojom se ustanovljavaju Upravni okruzi („Službeni glasnik RS“, broj 15/06) određuju se njihovi nazivi, područja i sedište.

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji je osnovan radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave što znači da upravni okrug čine poslovi stručnih i područnih jedinica ministarstava na teritoriji okruga. Upravni okrug nema položaj organa državne uprave tako da ne može imati ni sopstvene nadležnosti. Zakonom o državnoj upravi i Uredbom o upravnim okruzima jasno su navedeni poslove koje organi državne uprave, pre svega određena ministarstva mogu da obavljaju u upravnom okrugu.

Organi državne uprave u Okrugu mogu da obavljaju jedan ili više sledećih poslova:

  • da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja;
  • da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja;
  • da vrše inspekcijski nadzor.