Stručna služba

Organizaciju Upravnog okruga čine Stručna služba i načelnik Upravnog okruga. Stručnom službom Južnobačkog upravnog okruga rukovodi načelnik Milan Novaković.

Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. U okviru Stručne službe obrazovana je uža unutrašnja jedinica – Odsek za opšte poslove, kojim rukovodi šef Odseka.

U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga;
  • ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
  • pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
  • poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;
  • upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika;
  • poslovi ocenjivanja državnih službenika;
  • planiranje izvršenja budžeta i kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
  • sastavljanje analiza, izveštaja i informacija;
  • poslovi javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
  • kancelarijske poslove, kao što su : prijem i otprema pošte i podnesaka upućenih inspekcijskim službama sa teritorije upravnog okruga, vođenje skraćenog delovodnika i ostalih akata po Uredbi o kancelarijskom poslovanju, vođenje, evidentiranje i združivanje predmeta i obaveštavanje stranaka o kretanju predmeta.

Stručna služba upravnog okruga, posebno njen deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoje postupanje bazira na proceduri i postupcima sadržanim u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i za građane, fizička i pravna lica.

Stranke se mogu obraćati putem raznih podnesaka koje predaju na pisarnici gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno načelniku upravnog okruga i inspekcijama. U pisarnici se evidentiraju svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

1. visoka stručna sprema 5 31,25 %
2. srednja stručna sprema 11 68,75 %

Odnos žena i muškaraca u Stručnoj službi:

1. zaposlenih žena 8 50 %
2. zaposlenih muškaraca 8 50 %

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Nadležnosti načelnika Upravnog okruga, kao i detaljni opisi poslova zaposlenih u Stručnoj službi, navedeni su u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Južnobačkog upravnog okruga.

Pravilnikom o sistematizaciji sistematizovano je ukupno 13 radnih mesta sa ukupno 18 izvršilaca i to:

Broj radnih mesta Broj izvršilaca
jednog državnog funkcionera 1 (načelnik Upravnog okruga)
četiri radna mesta u zvanju savetnika 5 (pet državnih službenika)
četiri radna mesta u zvanju referenta 7 (sedam državnih službenika)
četiri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika 5 (pet nameštenika)

Trenutno je zaposleno 16 izvršilaca.

Spisak zaposlenih lica i naziv radnog mesta u Stručnoj službi Južnobačkog upravnog okruga:

 

Ime i prezime Radno mesto
1. Bojan Savić Šef odseka
2. Čedomir Stojanović Za statističko analitičke poslove
3. Goran Savić Finansijsko-materijalni poslovi
4. Tomislav Čegar Opšti i pravni poslovi
5. Vesna Šećerov Rukovodilac grupe za opšte i zajedničke poslove u stručnoj službi JBUO
6. Dragana Mušicki Knjigovođa
7. Saša Ubiparip Za prijem i otpremanje pošte
8. Dušan Opra Za kancelarijske poslove
9. Suzana Ratković Za kancelarijske poslove
10. Mlađen Kalajdžija Za kancelarijske poslove
11. Jadranka Iličić Za kancelarijske poslove
12. Milosava Gelić Kurir