Stručna služba

Organizaciju Upravnog okruga čine Stručna služba i načelnik Upravnog okruga. Stručnom službom Južnobačkog upravnog okruga rukovodi načelnik Milan Novaković.

Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. U okviru Stručne službe obrazovana je uža unutrašnja jedinica – Odsek za opšte poslove, kojim rukovodi šef Odseka.

U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga;
  • ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
  • pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
  • poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;
  • upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika;
  • poslovi ocenjivanja državnih službenika;
  • planiranje izvršenja budžeta i kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
  • sastavljanje analiza, izveštaja i informacija;
  • poslovi javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
  • kancelarijske poslove, kao što su : prijem i otprema pošte i podnesaka upućenih inspekcijskim službama sa teritorije upravnog okruga, vođenje skraćenog delovodnika i ostalih akata po Uredbi o kancelarijskom poslovanju, vođenje, evidentiranje i združivanje predmeta i obaveštavanje stranaka o kretanju predmeta.

Stručna služba upravnog okruga, posebno njen deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoje postupanje bazira na proceduri i postupcima sadržanim u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i za građane, fizička i pravna lica.

Stranke se mogu obraćati putem raznih podnesaka koje predaju na pisarnici gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno načelniku upravnog okruga i inspekcijama. U pisarnici se evidentiraju svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

1. visoka stručna sprema 5 31,25 %
2. srednja stručna sprema 11 68,75 %

Odnos žena i muškaraca u Stručnoj službi:

1. zaposlenih žena 8 50 %
2. zaposlenih muškaraca 8 50 %

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Nadležnosti načelnika Upravnog okruga, kao i detaljni opisi poslova zaposlenih u Stručnoj službi, navedeni su u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Južnobačkog upravnog okruga.

Pravilnikom o sistematizaciji sistematizovano je ukupno 13 radnih mesta sa ukupno 18 izvršilaca i to:

Broj radnih mesta Broj izvršilaca
jednog državnog funkcionera 1 (načelnik Upravnog okruga)
četiri radna mesta u zvanju savetnika 5 (pet državnih službenika)
četiri radna mesta u zvanju referenta 7 (sedam državnih službenika)
četiri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika 5 (pet nameštenika)

Trenutno je zaposleno 16 izvršilaca.

Spisak zaposlenih lica i naziv radnog mesta u Stručnoj službi Južnobačkog upravnog okruga:

Ime i prezime Radno mesto
1. Bojan Savić Šef odseka
2. Čedomir Stojanović Za statističko analitičke poslove
3. Goran Savić Finansijsko-materijalni poslovi
4. Tomislav Čegar Opšti i pravni poslovi
5. Vesna Šećerov Administrativno tehnički sekretar
6. Dragana Mušicki Knjigovođa
7. Saša Ubiparip Za prijem i otpremanje pošte<
8. Dušan Opra Za kancelarijske poslove
9. Suzana Ratković Za kancelarijske poslove
10. Mlađen Kalajdžija Za kancelarijske poslove
11. Staša Ilkić Za kancelarijske poslove
12. Milosava Gelić Kurir
13. Jadranka Iličić Kurir